Algemene voorwaarden
 

voor de cursussen, trainingen en adviezen van Ascendens Opleidingen.

Geldigheid.
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Ascendens georganiseerde cursussen, trainingen en adviezen. Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van cursussen, worden ook verstaan de trainingen, adviezen en eventuele workshops.

Totstandkoming van een overeenkomst.
2. Een overeenkomst tussen een cliënt en Ascendens komt tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier of een door de cliënt en Ascendens ondertekende offerte-overeenkomst. Door ondertekening van een van deze documenten verklaart de cliënt de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

Tarieven.
3. Alle door Ascendens vermelde tarieven, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4. In de tarieven van de cursussen bedrijfshulpverlening en herhaling bedrijfshulpverlening zijn kosten voor lesmateriaal, examen en lunch(es) inbegrepen. 
5. Tarieven kunnen door Ascendens tussentijds worden aangepast. Dit heeft geen betrekking op reeds ondertekende overeenkomsten.

Betalingscondities.
6. De cliënt dient het verschuldigde cursusgeld binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. 
7. Bij geen of niet tijdige betaling is de cliënt, vanaf 14 dagen na de factuurdatum, de wettelijke rente over het openstaande bedrag inclusief BTW verschuldigd. Incassokosten bij niet tijdige betaling komen voor rekening van de cliënt.

Annulering.
8. Vanaf het moment van aanmelding, heeft u 14 dagen bedenktijd. Annuleringen dienen altijd schriftelijk bij Ascendens gemeld te worden. De annulering is pas definitief als deze schriftelijk door Ascendens is bevestigd.

9. Indien bij ontvangst van de annulering Ascendens nog geen uitnodigingen heeft verstuurd, worden geen kosten in rekening gebracht.

10. Bij annulering nádat Ascendens uitnodigingen heeft verstuurd, tot 10 werkdagen vóór de cursusdatum, wordt per geannuleerde deelnemer een bedrag ter grootte van 20% van de cursuskosten met een minimum van € 15,- in rekening gebracht. 
11. Bij annuleringen binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus worden, ongeacht de reden van annulering, de volledige cursuskosten in rekening gebracht. 
12. In geval van annulering zullen eventuele overnachtings- en/of locatiekosten of andere kosten ten behoeve van de cursus worden doorberekend aan de cliënt. 
13. Ascendens heeft het recht een cursus zonder opgaaf van redenen te verzetten of te annuleren.

Vervanging.
14. De cliënt kan, in plaats van de reeds aangemelde deelnemer, iemand anders aan de cursus laten deelnemen mits de vervanging tijdig vóór aanvang van de cursus is aangemeld bij Ascendens. De vervanger heeft dezelfde verplichtingen als de oorspronkelijke cursist. 
15. Ascendens heeft het recht deelname van één of meerdere cursisten te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Auteursrecht.
16. Het tijdens de cursussen gebruikte lesmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de cursist. Voor door Ascendens geproduceerde lesmaterialen geldt het auteursrecht. De cliënt verplicht zich de lesmaterialen niet af te geven aan derden of te kopiëren.

Aansprakelijkheid.
17. Indien een cursus door Ascendens wordt geannuleerd is Ascendens in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten van de cliënt. 
18. Ascendens of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoegenaamd en ongeacht de oorzaak, die de cliënt mocht lijden tijdens of door deelname aan een cursus.

Toepasselijk recht.
19. Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter, behoudens hogere voorziening.