Instructeur Eerste Hulp Oranje Kruis

 

Bent u in het bezit van het diploma Eerste Hulp en lijkt het u leuk om die kennis en vaardigheden aan anderen over te dragen? Dan is de opleiding instructeur Eerste Hulp misschien iets voor u. Na het behalen van deze opleiding bent u bevoegd les te geven op het gebied Eerste Hulp (EHBO), aantekening verbandleer, kernvaardigheden Eerste Hulp en Jeugd EHBO.

Cursustitel

Instructeur Eerste Hulp

Cursusduur

15 dagdelen (5 dagdelen Eerste Hulpvaardigheden + 10 dagdelen didactiek)

Cursusmateriaal

(verplicht)

Oranje Kruis Boekje
Het Oranje kruisboekje omvat de leerstof voor het diploma Eerste Hulp.

Verbandleer en kleine Ongevallen.
Leerstof voor het certificaat Verbandleer en Kleine Ongevallen

Instructeurshandleiding
Handleiding voor instructeurs Oranje Kruisboek
Achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen uit het Oranje Kruis Boekje, bedoeld als hulpmiddel bij het geven van eerstehulplessen.
Te bestellen via de bestelsite van Het Oranje Kruis

Didactiek als Basis: Lesgeven in de Eerste Hulp door Roland Baas (ISBN (13) 978-90-78326-02-1

Te bestellen via NODE www.nodepublicaties.nl

Cursusmateriaal

Medisch Handboek: Merck Manual

Te bestellen via www.merckmanual.nl

Cursusmateriaal

Powerpoint en handouts Didactiek verstrekt door Ascendens Opleidingen

Vereiste vooropleiding

Geldig diploma Eerste Hulp (Het Oranje Kruis)

Certificering

Diploma Instructeur Eerste Hulp (Het Oranje Kruis)

Leslocatie

 

Cursustarief

€       ,00 (excl. btw)

 

Het onderwijs/leerplan.

Deze opleiding beslaat vijftien avonden van drie uur. Het geheel wordt opgesplitst in twee delen nl.:

  • vijf avonden Eerste Hulpvaardigheden
  • tien avonden didactiek.

 

Opstapavonden

Tijdens de eerste drie avonden, de zogenaamde opstapavonden, wordt u uitgebreid getoetst op bekwaamheid in het verlenen van eerste hulp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verscheidene LOTUS slachtoffers en instructeurs die toetsen.

Avond 1

De eerste avond doorloopt u een aantal oefensituaties waarbij u door instructeurs aan de hand van competentielijsten gescoord wordt op het competent/niet competent zijn. De scorelijsten worden verzameld en individueel met u doorgesproken.

Avond 2

De tweede avond wordt u in de gelegenheid gesteld om, aan de hand van de resultaten van de eerste avond, verder te bekwamen in de eerste hulpverlening. Ook nu zijn één of meerdere LOTUSSEN aanwezig voor een goed oefenklimaat. 

Avond 3

De derde avond is qua opzet gelijk aan de eerste, met dát verschil dat u wederom een aantal oefensituaties doorloopt, maar nu met andere scenario’s. U wordt door instructeurs opnieuw gescoord aan de hand van competentieformulieren. Aan het eind van de avond worden de scores individueel met u besproken. 

Avond 4

Bent u nog niet competent dan bestaat de mogelijk om alsnog twee avonden te oefenen in EH vaardigheden. Onderwerpen worden gekozen uit het OK boekje en/of Verbandleer en kleine ongevallen. De docent ziet erop toe dat u zich bekwaamt in datgene waarin u nog niet competent bent en benadrukt de uniformiteit in het aanleren en uitvoeren van eerste hulp vaardigheden volgens het OK boekje.

Avond 5

Op de vijfde avond bespreekt de docent samen met u nogmaals de resultaten en bevindingen. De docent bepaalt uiteindelijk of u voldoet aan de eindtermen volgens het Oranje Kruis. U bent dan klaar voor de geschiktheidtesten Vaardigheden Eerste Hulp bij het Oranje Kruis. Na het behalen van deze geschiktheidtesten kan doorstroming naar het didactisch gedeelte van de opleiding plaatsvinden.

-----------------------

 Didactiek. (instructie vaardigheden)

In het didactisch gedeelte leert u lesgeven. U leert welke aspecten van belang zijn bij het geven van onderwijs en trainingen. Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan de rol die u gaat hebben als instructeur en elkaar te beoordelen en feedback te geven.

Lesopzetten en presentaties

U maakt tijdens deze tien avonden een volledige lesopzet voor een opleidings- en een vervolgcursus over een tevoren gepland onderwerp. De onderwerpen worden gepland met de groep zodat een zo groot mogelijke diversiteit van onderwerpen aan bod komt.

De onderwerpen worden gekozen uit het OK boekje en/of Verbandleer en kleine Ongevallen.

U stuurt minimaal drie dagen van tevoren de volledige lesopzet naar de docent, zodat deze  nog commentaar kan geven. Uw eerste presentatie beslaat dertig minuten van de door u gemaakte lesopzet en de tweede presentatie duurt twintig minuten.

Feedback en zelfreflectie

De groepsleden leren degene die presenteert te beoordelen aan de hand van scoreformulieren. De presentaties worden uitgebreid nabesproken. Zelfreflectie en het leren benoemen van uw sterke kanten, aangevuld door de overige groepsleden, de LOTUS en docent, zijn een stimulans tot het aanleren en ontwikkelen van didactische vaardigheden.

Geleerd wordt hoe feedback te geven en te leren van elkaar. De aan u aangereikte aandachtspunten verwerkt u in uw volgende lesopzet en presentatie.

Het boek ‘didactiek als basis’ door R.H. Baas beschrijft alle didactische aspecten en is dan ook een zeer bruikbaar instrument.

4-stappenplan

Als het onderwerp er zich voor leent, niet elk onderwerp is hiervoor geschikt, leert u gebruik te maken van het vier stappenplan om de groep eerste hulp vaardigheden aan te leren. Het vier stappenplan houdt in dat de groep, meestal aan de hand van een gesimuleerde ongevalsituatie, een totaalbeeld van de eerste hulpverlening te zien krijgt. Vervolgens wordt de eerste hulpverlening uitvoerig besproken en uitgediept aan de hand van een onderwijs leergesprek. (Stap 1).

Hierna demonstreert u aan de groep, stap voor stap, de eerste hulpverlening en/of de handelingen die verricht moeten worden, voorzien van een korte toelichting (Stap 2).

Daarna leidt de groep u, stap voor stap, door de eerste hulpverlening waarbij zij alle handelingen chronologisch verbaliseren, waarop u ze uitvoert. (Stap 3).

Het gezamenlijk oefenen in duo’s of trio’s is de volgende stap, afhankelijk van de doelgroep. Hiervoor worden ook competentie scorelijsten gebruikt. (Stap 4).

Als u uiteindelijk voldoet aan de Algemene- Eerste Hulp- en Didactische eindtermen kunt u op examen.  

 Lesmateriaal

Op elke cursusavond wordt gebruikt gemaakt van een LOTUS slachtoffer, middelen en materialen zoals reanimatiepoppen, beamer, laptop, flipover, wandplaten en andere onderwijsleermaterialen.

Evaluatie van de opleiding(en)

Vóór het beëindigen van de opleiding wordt een evaluatieformulier aan u uitgereikt. Uit de op- en aanmerkingen worden verbeterpunten samengesteld die verwerkt worden in het onderwijs/leerplan van de toekomstige opleiding(en).